ഇങ്ങനെയൊക്ക ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാമോ മോദിജി? | Oneindia Malayalam

By | September 24, 2019

Clickbank Affiliate Scripts

[autovid_profit_transcript]

In 8 Indian languages, PM Modi tells diaspora everything is fine
ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി വിവാദം, അമേരിക്കയിൽ 8 ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് മോദി, ‘എല്ലാം സൗഖ്യ’മെന്ന് മലയാളത്തിലും!ഹിന്ദി ഒരു ദേശീയ ഭാഷായാക്കണോ ? ഇത്രയും ഭാഷകൾ കേട്ടിട്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ വാ പൊളിച്ച് പോയില്ലേ, ഇവിടെ ഹിന്ദി വാദം അവിടെ പല ഭാഷകൾ , അവിടെ പാലുകാച്ചൽ ഇവിടെ കല്യാണം , സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?


Clickbank Affiliate Scripts

Leave a Reply